• Informacje ogólne

Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami) powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie są oni osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli osoba bezrobotna, za którą jest odprowadzona składka zdrowotna, zamierza zgłosić do ubezpieczenia członków swojej najblizszej rodziny, nie ubezpieczonych z włanego tytułu, powinna dostaczyć:

a. dziecko-akt urodzenia,

b. dziecko powyżej 18 roku życia kontynuujące naukę- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt pobierania nauki,

c.dziecko niepełnosprawne powyżej 18 roku życia-orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

d. rodzice lub dziadka- potwierdzenie zameldowania w tym samym miejscu zamieszkania co zgłaszający oraz złożyć oświadczenie o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić płatnika składek o nabyciu lub utracie uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianach lub błędach w podanych wcześniej danych członka rodziny.

Zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki  zdrowotnej finasowanych ze środków publicznych prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego tj. od dnia utraty statsu osoby bezrobotnej.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Marta Madejska  Inspektor ds. ewidencji i świadczeń  9435241-33 wew. 111  
Barbara Kowal  Starszy inspektor ds. ewidencji i świadczeń  9435241-33 wew. 110
Elżbieta Kogut Starszy inspektor ds. ewidencji i świadczeń 9435241-33 wew.109
Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Monika Dziuba 2015-10-13 10:50
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 903

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl